Arrow, right, stock, ok, Forward, yes, gluepoint, correct, next icon


Similar icon


Other icon in Pack Gnome 2.18 Icon Theme