writing, Edit, write, paste icon

Icon infomation

Pack: Gnome 2.18 Icon Theme

Author: AMAZIGH Aneglus

License: GNU/GPL

Base color: SandyBrown


Similar icon


Other icon in Pack Gnome 2.18 Icon Theme