Cornucopia, miscellaneous, Horn, abundance, plenty icon


Similar icon


Other icon in Pack Thanksgiving